Odběr vzorků

metody odběru vzorků v případech wildlife crime

Projekt zkráceně zvaný ForSample realizovaný Ústavem pro životní prostředí Přf UK ve spolupráci s Českou společností ornitologickou se zabývá metodami odběru vzorků v případech tzv. wildlife crime a jejich využitím pro dokazování nelegální činnosti. Cílem je zpracování komplexní metodiky, která bude určena pro orgány prosazující právo, tj. Policii ČR, Celní správu a Českou inspekci životního prostředí, ale mohla by být využita i terénními pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny či výzkumníky.  

V současné době jsou postupy při odběrech vzorků a zajišťování důkazů ve wildlife crime případech poměrně nekonzistentní, resp. každý státní orgán/pracoviště k nim přistupuje jiným způsobem. Neexistují jednotné protokoly ani standardní postupy odběrů, státním orgánům nejsou dostatečně známy optimální požadavky na vzorky (typ tkáně, velikost vzorku, způsob uchování ad.). Postupy známé z lidské kriminalistiky nejsou v praxi wildlife případů vždy použitelné (různé biologické druhy, odlišné zaměření dokazování). Odběry vzorků pro vědecké účely nesplňují požadavky na forenzní kvalitu důkazů. Nedostatečně popsané a standardizované postupy mohou také působit potíže při akceptování výsledků forenzního zkoumání soudem, resp. nekvalitně/nevhodně provedené odběry či nekompletní dokumentace mohou být jako důkaz zpochybněny.

Projekt je primárně zaměřen na odběry vzorků savců a ptáků pro hlavní forenzní metody používané při vyšetřování wildlife kauz, tj. chemické analýzy (karbofuran), analýzy DNA, morfologii, parazitologii,  radiouhlíkové datování a stabilní isotopy. 

Postup projektu:

  1. zhodnocení dostupných forenzních metod, jejich finanční i technologické náročnosti, nároků na vzorky, popis odborných pracovišť zabývajících se těmito metodami na potřebné úrovni; 
  2. otestování odlišných typů a velikostí vzorků, způsobů odběru, uchování a dokumentace odborných důkazů, výběr nejvhodnější varianty, zpracování standardních odběrových protokolů, navržení vhodných odběrových souprav; 
  3. zpracování metodiky pro odběry wildlife vzorků a dokumentaci odborných důkazů odpovídající potřebám vyšetřování i požadavkům forenzního zkoumání (v české i anglické verzi);
  4. proškolení pracovníků příslušných státních orgánů

Projekt Metodika odběru vzorků pro forenzní dokazování v případech wildlife crime č. SS05010146 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

www.tacr.cz

Program Prostředí pro život je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti životního prostředí a formou podpory vybraných projektů zohledňuje výzkumné potřeby státní správy ČR. 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Říhová, pavla.rihova@natur.cuni.cz